Centrum Kultury Dziecka

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA CENTRUM KULTURY DZIECKA W ZGIERZU, filii NR 1 MOK, W REŻIMIE SANITARNYM
WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NR 08/2020  Z DNIA  03.09.2020


Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Z 2020 r. poz 491 z późniejszymi zmianami)
oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących działalności Domów i Ośrodków Kultury w czasie epidemii.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia COVID-19 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z filia nr 1 – Centrum Kultury Dziecka, podczas pobytu uczestników zajęć
w instytucjach.
2. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Wytyczne Epidemiologiczne Głównego Inspektor Sanitarnego z dnia 25.08.2020r.
3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CKD w okresie epidemii.
4. Zajęcia realizowane są na zasadzie dobrowolności, w małych grupach, co pozwala na   zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich.

§ 2
ORGANIZACJA PRACY INSTYTUCJI
W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO
 
1. Zajęcia stacjonarne i plenerowe w Centrum Kultury Dziecka  w czasie epidemii realizowane są w ograniczonym zakresie, wg nowych harmonogramów ustalonych przez instruktorów z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2. Przy wejściu do budynku CKD znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w tym samym czasie na terenie budynku. Kontrolę nad liczbą odbiorców korzystających w danym momencie z zajęć i imprez sprawują pracownicy CKD.
3. W budynku CKD mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach. Na korytarzach, wyłącznie rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 2 do 6 lat, które uczestnicząc w zajęciach, są w okresie adaptacyjnym.
4. Obowiązkowe jest zachowanie zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Osoby wchodzące do budynku CKD zobowiązane są do dokładnej dezynfekcji rąk dostępnymi środkami umieszczonymi tuż przy wejściu.
6. W holach i przy wejściach do pomieszczeń administracyjno-biurowych są oznaczone miejsca, których osoby przebywające w CKD nie powinny przekraczać (nie dotyczy to pracowników filii). Przekraczanie tych oznaczeń jest możliwe tylko za zgodą pracownika. Niektóre pomieszczenia CKD mogą być całkowicie wyłączone z użytkowania a w razie potrzeby wydzielone będą sektory całkowicie niedostępne dla uczestników zajęć.
7. Zajęcia ruchowe dla dzieci młodzieży i dorosłych ,w tym także artystyczne, odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych, realizowane będą z zastosowaniem ograniczeń liczby uczestników
w zależności od powierzchni pomieszczeń.
8. Instruktorzy/ pracownicy CKD/ mają prawo dokonywać podziału uczestników zajęć na grupy tak, aby zapewnić wszystkim bezpieczny udział w zajęciach, przy zachowaniu jednakowego dla wszystkich czasu i warunków zajęć.
9. Zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń CKD są ujęte w formie informacji uwzględniających specyfikację tychże pomieszczeń, umieszczonych przy wejściach do pracowni i sal zajęciowych.
10. Pomieszczenia CKD będą utrzymywane w czystości przy użyciu certyfikowanych detergentów. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
11. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczestników zajęć własnych przedmiotów lub zabawek oraz jedzenia. Dopuszczalne są jedynie płyny w plastikowych lub szklanych opakowaniach oraz przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. instrumenty muzyczne, stroje gimnastyczne).
12. Imprezy plenerowe w ogrodzie CKD ( koncerty, happeningi, konkursy, zabawy dla dzieci itp.) realizowane będą  dla maksymalnie 150 uczestników, z zachowaniem zasad dystansu oraz  stosowaniem  preparatów odkażających.
13. CKD do odwołania nie organizuje imprez plenerowych , a także imprez przeznaczonych dla dużych grup  odbiorców tj. dla publiczności liczącej powyżej 150 osób (zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze).
14. Na stronie internetowej CKD www.ckd.miasto.zgierz.pl oraz w mediach społecznościowych zamieszczone są  informacje o aktualnych zasadach przebywania w placówce oraz korzystania z jej oferty programowej.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH
w filii  nr 1 MOK
 
1.  CKD  organizuje imprezy i zajęcia z zastrzeżeniem, że osoby nieletnie uczestniczą w nich za zgodą rodziców lub opiekunów, zgłaszając chęć udziału zgodnie z zasadami rekrutacji prowadzonej przez CKD
2.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 07.09.2020 jest złożenie przez rodzica oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem o stanie zdrowia uczestnika zajęć i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID-19, podanie aktualnego numeru telefonu, pod którym instruktor ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicem lub opiekunem.
3.  W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
4.  Pracownicy CKD zastrzegają sobie prawo wykonywania pomiarów temperatury ciała osobom wchodzącym do budynku, a także osobom już przebywającym na terenie budynku. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których występują niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
5. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zalecanego dystansu,
tj. co najmniej półtorametrowej odległości między osobami znajdującymi się w pomieszczeniu.
6. Prowadzący oraz uczestnicy zajęć mają obowiązek mycia rąk zgodnie z instrukcjami znajdującymi się
w łazienkach, unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny.
7. Bezwzględnie zakazuje się niekontrolowanego przemieszczania uczestników po terenie instytucji.
8. Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni.
9.  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejsc. Dzieci przychodzące na zajęcia wpuszczane są drzwiami głównymi od ul. Rembowskiego, natomiast dzieci wychodzące z zajęć – drzwiami na ogród, za budynkiem CKD. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku CKD, za wyjątkiem okresu adaptacyjnego (patrz, par. 2 pkt. 3). Rodzice oczekujący na odbiór dzieci na terenie ogrodu zobowiązani są do zachowania bezpiecznej półtorametrowej odległości. Konieczna jest  punktualność.
10. Pracownicy CKD mają prawo zażądać podania podstawowych danych osobowych (imię,  nazwisko, tel. kontaktowy) od osób wchodzących do budynku na wypadek zaistnienia konieczności poinformowania ich o kontakcie z osobą zakażoną oraz podjęcia stosownych czynności w porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
    

§ 4
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW CKD

1. Każdy pracownik MOK zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora Instytucji lub bezpośredniego przełożonego.
3. Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej- przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
4. Wszyscy pracownicy muszą zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 m i nie przemieszczać się po obiekcie bez potrzeby.

§ 5
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (kaszel, gorączka, duszności)  jest on niezwłocznie izolowany od grupy i proszony o opuszczenie zajęć.
2. Instruktor, który zauważył objawy chorobowe uczestnika zajęć, informuje o tym kierowniczkę lub osobę ją zastępującą. Jeśli sprawa dotyczy dziecka, należy skontaktować się telefonicznie z rodzicem lub opiekunem  i wezwać do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
3. Osoba wskazana przez dyrektora/ zastępująca dyrektora/ instruktor, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. Jeśli sytuacja dotyczy grup z udziałem osób dorosłych należy poinformować wszystkich uczestników zajęć.  
4. Opiekun grupy jeśli to możliwe przeprowadza uczestników zajęć do innej, pustej sali, a sala, w której przebywała osoba z objawami poddawana jest dezynfekcji.
5. Osoba chora powinna opuścić budynek specjalnie wyznaczonym do tego wyjściem, lub jeśli jest to niemożliwe ze względów technicznych, należy w sposób maksymalny ograniczyć jej z osobami postronnymi.
6. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u kogokolwiek przebywającego w budynku CKD należy niezwłocznie wstrzymać wpuszczanie kolejnych osób na zajęcia.
7. Dyrektor lub osoba do tego uprawniona sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku oraz powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.

§ 6
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM U PRACOWNIKA

1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19), należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować
w specjalnym pomieszczeniu.
3. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać dokładnej dezynfekcji.
5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia COVID-19 pracownicy zobowiązani są do    przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie CKD.
    
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sytuacje sporne, wynikające z interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Kierowniczka Centrum Kultury Dziecka  Pani Karolina Miżyńska
2. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem uczestnika zajęć lub imprez z terenu Centrum Kultury Dziecka.
3. Powyższy Regulamin wchodzi w życie od dnia 07.09.2020 na czas nieokreślony

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin COVID 04.09.2020 14:19 pdf 2,91 MB 9
Udostępnij: