Centrum Kultury Dziecka

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy: 
 
1. Administratorem Danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Kultury Dziecka jest: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, z siedzibą w Zgierzu, ul. Długa 41A, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisemnie na adres Administratora Danych wskazany powyżej. 

Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 
 • w celu pozyskiwania uczestników kultury, obecnych i przyszłych mieszkańców Miasta Zgierza na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę można wyrazić lub odmówić jej wyrażenia. 
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO); 
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).

2. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 1. Przestaniemy przetwarzać ww. dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3. Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przez okres: 
 • Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. a. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy. 
 • dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte. 
 • dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

4. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 • a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; a. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
 • b. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
 • c. przenoszenia danych;
 • d. wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
Udostępnij: