Centrum Kultury Dziecka

 

INFORMACJA NT. DOKONYWANIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA w CKD

- REKOMENDUJEMY PŁATNOŚCI INTERNETOWE ORAZ KARTĄ PŁATNICZĄ

- opłatę miesięczną należy wnieść niezwłocznie po ostatnich zajęciach w bieżącym miesiącu
- opłatę za jednorazowe zajęcia należy wnieść tuż przed zajęciami 
- NIE PROWADZIMY ZWROTÓW ZA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, NIE OBNIŻAMY OPŁATY - wyjątek stanowi sytuacja kwarantanny decyzją SANEPIDu - wówczas rozliczamy się wyłącznie za zajęcia, na których uczestnik/uczestniczka byli obecni w danym miesiącu,
- nieobecność DZIECKA powyżej jednego miesiąca – informujemy rodzica o skreśleniu dziecka z listy; istnieje możliwość „zatrzymania” miejsca na zajęciach przez jeden dodatkowy miesiąc wyłącznie po wniesieniu pełnej opłaty miesięcznej, w terminie uzgodnionym z kierowniczką CKD
- nie obniżamy opłat miesięcznych za zajęcia w sytuacji, gdy przepadają one z powodu dni ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe, kościelne, itp.)
- jeśli zajęcia nie odbędą się z winy CKD, zajęcia są w pierwszej kolejności odrabiane; jeżeli nie będzie to możliwe wówczas odliczamy koszt takich zajęć od kwoty w następnym miesiącu/cyklu

Powyższe zasady nie dotyczą Sterowni oraz Hulajduszy - prowadzący ustalają własne.

INFORMACJA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ:
Osobom nieopłacającym zajęć w terminie będą wystawiane noty odsetkowe
Bardzo prosimy o uszanowanie tych zasad, gdyż pozwala nam to na sprawną organizację pracy placówki.
 

INFORMACJA DLA OPŁACAJĄCYCH ZAJĘCIA PRZELEWEM lub PŁATNOŚCIĄ ONLINE

Adresat: Miejski Ośrodek Kultury „Stary Młyn” w Zgierzu, ul. Długa 41 A, NIP 732 10 77 599
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Zgierzu:
 62 8783 0004 002 16339 2000 0001

Tytułem: opłata semestralna za …/nazwa zajęć/… w CKD, …/imię i nazwisko dziecka/…
lub opłata za …/miesiąc/… za …/nazwa zajęć/… w CKD, …/imię i nazwisko dziecka/…


Udostępnij: