Centrum Kultury Dziecka

Wstęp
Centrum Kultury Dziecka, filia nr 1 MOK w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu www.ckdzgierz.pl
Data publikacji strony internetowej: 01.08.2015
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2023 rok
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Status pod względem dostępności z ustawą.

Treści niedostępne
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej:
- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób
słabosłyszących i niesłyszących,
- nie wszystkie zdjęcia posiadają opisy,
- elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego
- brak oznaczeń w alfabecie i oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach
- wyrównywanie tekstów od lewej do prawej (brak lub utrudniona dostępność dla osób z dysleksją)

Wyłączenia
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach
przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 
Pliki wytworzone przez inne podmioty niż CKD i przekazane do publikacji w formie
papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.
Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą mailową (kontakt@ckdzgierz.pl), telefoniczną (509 719 665) lub listownie (Centrum Kultury Dziecka, ul. Szczepana Rembowskiego 17, 95-100 Zgierz)
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Karolina Miżyńska - dyrektorka MOK oraz Kinga Siemońska - kierowniczka filii nr 1 MOK

Procedura
Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, sposób kontaktu, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz dostępność wewnątrz budynku

Budynek: Centrum Kultury Dziecka mieści przy ulicy Szczepana Rembowskiego 17. Dostęp do budynku po gładkim chodniku wyłożonym kostką o gładkiej nawierzchni. Wokół znajdują miejsca parkingowe lecz bez oznaczenia stanowiska dla osoby z niepełnosprawnością (np poruszającej się na wózku). Jedyne takie miejsce mieści się na terenie ogrodu przynależnego do placówki, za zamykaną bramą. Do ośrodka prowadzi wejście główne dwuskrzydłowe (jedno skrzydło o szerokości około 65 cm) poprzedzone dwoma stopniami. W pobliżu wejścia głównego znajduje się sekretariat z punktem informacyjnym oraz kasą wraz z odpowiednio przygotowanym pracownikiem. Wejście z rampą od strony ogrodu. Korytarz komunikacyjny w najwęższym miejscu ma około 120 cm. Toaleta razem z dogodnościami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. W toalecie tej znajduje się także przewijak. W budynku znajdują się schody prowadzące na 1 piętro, ale bez platformy dla osób z problemem poruszania się.
Oświetlenie w budynku jest odpowiednie - światło rozproszone, równomierne i jasne.

Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.                      
Nie posiadamy umowy z Polskim Związkiem Głuchoniemych.
Brak pętli indukcyjnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dostępna jest również tzw. „Strefa ciszy” - duży filcowy kokon, którego celem jest odseparowanie od dźwięków czy zapachów otoczenia. Jest to innowacja społeczna stworzona z myślą o osobach w spektrum autyzmu, które specyficznie odbierają bodźce sensoryczne.

Miejski Ośrodek Kultury, którego filią jest CKD w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostosowanie strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na  podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.
Ponadto personel CKD zawsze służy pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier. W przypadku potrzeby zapewnienia asystentury – prosimy o kontakt telefoniczny z placówką pod numerem: 509 719 665.

Udostępnij: