Centrum Kultury Dziecka

Rejestracja


1. Udział w zajęciach organizowanych przez CKD uzależniony jest od dokonania rejestracji na stronie internetowej pod adresem ckdzgierz.pl i uzyskania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej rejestrację.

2. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc.

3. Jeden użytkownik może być posiadaczem TYLKO jednego konta.

4. Rejestracji w ckdzgierz.pl może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W tym celu:

  • podaje swoje dane osobowe: imię, nazwisko, email, miasto/miejscowość, numer telefonu oraz nadaje hasło do logowania do ckdzgierz.pl,
  • potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu ckdzgierz.pl poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru,
  • potwierdza zapoznanie się z treścią RODO o przetwarzanie danych osobowych
  • klika w przycisk "Zarejestruj się"

5. Po wybraniu akcji "Zarejestruj się" wysyłany jest e-mail aktywacyjny z załączonym Regulaminem.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust. 4 i 6.

7. Użytkownik ma możliwość dodania osób małoletnich, które są pod jego opieką prawną. W tym przypadku po kliknięciu na przycisk "nowy profil dziecka" podaje identyczny zestaw danych osobowych jak w ust 4 i 5 oraz numer PESEL dzieci. Na podstawie art. 98. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dodanie profilu małoletniego do ckdzgierz.pl odbywa się na podstawie działania jednego rodzica.


Zapisy na zajęcia


1. Zapisu na Zajęcia może dokonać Użytkownik zalogowany do ckdzgierz.pl

2. W celu zapisu na Zajęcia, Użytkownik:

  • dokonuje wyboru Zajęć z listy dostępnej w ckdzgierz.pl;
  • wskazuje osobę, która ma zostać Uczestnikiem: siebie lub osobę małoletnią będącą pod jego opieką prawną, zarejestrowaną zgodnie z pkt I ust 5;
  • potwierdza, że zgadza się na przekazanie danych osobowych swoich oraz, jeżeli ma to zastosowanie,osoby małoletniej będącej pod jego opieką prawną do Organizatora celem zawarcia Umowy uczestnictwa;
  • klika w przycisk "Zapisz".

3. Posiadanie konta w ckdzgierz.pl jest bezpłatne.

4. Korzystanie ze strony ckdzgierz.pl jest bezterminowe. 

5. Użytkownik może w każdym momencie zamknąć konto poprzez akcję wywołaną z profilu po zalogowaniu, a w przypadku braku możliwości logowania poprzez zgłoszenie e-mail na adres: kontakt@ckdzgierz.pl .W przypadku zgłoszenia poprzez e-mail, Operator skontaktuje się z Użytkownikiem celem dodatkowej autoryzacji zgłoszenia. 

6. Operator może dokonać zmian Regulaminu w następujących przypadkach:

  • Aktualizacji danych kontaktowych zawartych w Regulaminie; 
  • Rozszerzenia funkcjonalności portalu ckdzgierz.pl;
  • Dostosowania do zmian otoczenia regulacyjnego. 

7. Zmiana Regulaminu następuje poprzez doręczenie Klientom nowego tekstu Regulaminu i zawiadomienia, określającego zmiany Regulaminu, wraz z datą wejścia w życie tych zmian.

8. Doręczenie zmiany Regulaminu następuje poprzez e-mail, do którego załączony jest plik PDF z nową wersją Regulaminu. 

9. Klient może zaakceptować zmianę lub ją odrzucić. Oświadczenie o braku akceptacji dla wprowadzonych zmian jest traktowane jako rezygnacja z korzystania ze strony ckdzgierz.pl.


Udostępnij: