Centrum Kultury Dziecka

Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2018/19
25
wrz

Opłaty za zajęcia w roku szkolnym 2018/19

INFORMACJA NT. DOKONYWANIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA w CKD, rok szkolny 2018/19
W naszej placówce obowiązują następujące zasady płatności:

- opłatę za bieżący miesiąc wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 10. bieżącego miesiąca
(w sytuacjach wyjątkowych należy uzgodnić opóźnienie z kierowniczką CKD)
- opłatę semestralną wnosimy do 15 października 2018 roku
- NIE PROWADZIMY ZWROTÓW ZA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH, NIE OBNIŻAMY OPŁATY
- nieobecność DZIECKA powyżej jednego miesiąca – informujemy rodzica o skreśleniu dziecka
z listy; istnieje możliwość „zatrzymania” miejsca na zajęciach przez jeden dodatkowy miesiąc, wyłącznie po wniesieniu 50% opłaty miesięcznej, w terminie uzgodnionym z kierowniczką CKD
- nie obniżamy opłat miesięcznych za zajęcia w sytuacji, gdy przepadają one z powodu dni ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe, kościelne itp.)
- jeśli zajęcia nie odbędą się z winy CKD, zajęcia są w pierwszej kolejności odrabiane; jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas odliczamy koszt takich zajęć od kwoty w następnym miesiącu/cyklu; nie dotyczy to opłaty semestralnej
INFORMACJA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ:
Osobom nieopłacającym zajęć w terminie będą wystawiane noty odsetkowe. Bardzo prosimy
o uszanowanie tych zasad, gdyż pozwala nam to na sprawną organizację pracy placówki.